top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Environmentálna výchova na ZŠ Skároš

V súčasnosti medzi hlavné priority aj na našej škole patrí ochrana ohrozených druhov a biotopov, efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov. Môžeme smelo tvrdiť, že pokračujeme v šľapajách prvého učiteľa na našej škole Eduarda LANGERA - DUKU. Bližšie o jeho práci sa môžete dočítať v článku História našej školy - začiatok.

Samotnej environmentálnej výchove pripisuje škola veľký význam. Plánovaniu environmentálnych školských podujatí napomáha aj fakt, že naša obec leží v lokalite Slanských vrchov, kde sa nachádza päť chránených prírodných oblastí.

Voda

Čistá voda je odrazom vyváženého životného prostredia. Kvalitná pitná voda nie je vo väčšine krajín sveta takou samozrejmosťou, ako u nás. Preto dbáme o jej čistotu, vodou neplytváme a pijeme vodu z vodovodu. 

Biodiverzita

Ťažiskom tejto stratégie je projekt Natura 2000. Je to sieť 26 000 chránených oblastí nielen na Slovensku. Nejedná sa však o prírodné rezervácie, ale skôr o oblasti, v ktorých sa uskutočňuje udržateľná ľudská činnosť bez toho, aby ohrozovala vzácne a citlivé druhy a biotopy.

Efektívne využívanie prírodných zdrojov

Zdroje planéty Zem sú konečné, teda vyčerpateľné a my sa musíme zamyslieť nad tým, kedy budú vyčerpané. Zajtra alebo až o niekoľko tisícročí? Environmentálnou výchovou na škole vštepujeme deťom rešpekt pred samotnou prírodou. Každá činnosť človeka má dopad aj na jeho životné prostredie, preto je dôležité, aby deti vedeli, čo sa stane, keď odhodí plastovú fľašu a prečo zbierame použité baterky.

Je to dlhodobé úsilie a zmeny sú postupné. Podporujeme využívanie recyklovaných materiálov. Na našej škole máme zriadený recyklačný kútik, kde separujeme odpad.

Deti sa naučia, že:

  • žltý kontajner je na plast a kovy,
  • červený na tetrapack obaly,
  • modrý na papier,
  • zelený na sklo.

Zvlášť máme kontajner na použité elektrospotrebiče. Oboznamujeme deti o označeniach energetickej efektivity na elektrospotrebičoch.

Znížením množstva odpadu, ktoré človek vyprodukuje bude aj jeho likvidácia jednoduchšia. Odpad je potrebné recyklovať! Vedieme našich žiakov k využívaniu trvácnejších obalových materiálov, ktoré sú určené na viacero použití. Snažíme sa obmedziť jednorázové obaly, hlavne plastové.

Ochrana životného prostredia patrí v spoločnosti medzi najvýznamnejšie a veľmi naliehavé úlohy, ktoré sa musia odraziť aj vo výchove našich detí už od mladšieho veku. Environmentálna výchova sa prelína ako prierezová téma všetkými vyučovacími predmetmi. 

Projekty

Rôznymi akciami pútame pozornosť detí k životnému prostrediu. Či je to účasť na trojkráľovej „Srnčej stope“, jarnom „Otváraní studničiek“, či „Deň Zeme“, kedy čistíme verejné obecné priestory a areál školy.

Boli sme úspešní aj projektmi, zamerané na ekológiu. Za utŕžené prostriedky sme revitalizovali časť školského sadu a starú šopu sme prestavali aj v spolupráci s rodičmi na učebňu v prírode.

A hoci si svet začína čoraz viac ceniť zážitkovú, ale aj druhovú vzácnosť flóry i fauny.

My, v škole musíme deti pripraviť, aby raz, keď budú na významných pozíciách, vedeli humánne a rozhodne urobiť neraz i neľahké osobné, či politické rozhodnutia v prospech ochrany života, životného prostredia a prírody.

Environmentálnej výchove pripisuje škola veľký význam. Už aj fakt, že naša obec leží v lokalite, kde je päť chránených prírodných oblastí v pohorí Slanských hôr, je významný pre plánovanie školských podujatí.

Či je to účasť na trojkráľovej „Srnčej stope“, jarnom „Otváraní studničiek“ smerom ku kameňolomu, či „Deň Zeme, kedy čistíme verejné obecné priestory a areál školy.

Svojho času sme boli úspešní aj v podávaní projektov v spolupráci U.S.S.Košice. Za utŕžené prostriedky sme revitalizovali časť školského sadu a starú šopu sme prestavali aj v spolupráci s rodičmi na učebňu v prírode.

Ochrana životného prostredia patrí v spoločnosti medzi najvýznamnejšie a veľmi naliehavé úlohy, ktoré sa musia odraziť aj vo výchove našich detí už od mladšieho veku. Environmentálna výchova sa prelína ako prierezová téma všetkými vyučovacími predmetmi.

A hoci si svet začína čoraz viac ceniť zážitkovú, ale aj druhovú vzácnosť flóry i fauny, my, v škole musíme deti pripraviť, aby raz, keď budú aj na významných pozíciách, vedeli humánne a rozhodne urobiť neraz i neľahké osobné, či politické rozhodnutia v prospech ochrany života a prírody.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!